Verklaring inzake gegevensbescherming / Privacyverklaring van ALSA Küchen GmbH voor de website architekturwerkstatt.com

Deze privacyverklaring verstrekt informatie over het type, de omvang en het doel van de verwerking van persoonsgegevens binnen het kader van ons online-aanbod en de daarmee verbonden websites, functies en inhoud evenals externe online-aanwezigheid, zoals onze sociale media-profielen. (in het vervolg gezamenlijk aangeduid als “online-aanbod”).

I. Definities
Onder “persoonsgegevens” wordt verstaan alle informatie die herleidbaar is tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (hierna “de betrokkene”); als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online-identificator (bijv. cookie) of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon. Voor zover hierna sprake is van “gegevens”, worden daarmee steeds persoonsgegevens bedoeld.
“Verwerking” is een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde procedés. Verwerking heeft hierbij een zeer ruime betekenis en omvat praktisch elke omgang met gegevens.
Onder “verwerkingsverantwoordelijke” wordt verstaan de natuurlijke persoon of rechtspersoon, de overheidsinstantie, de dienst of een ander orgaan die/dat, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt.
Onder “gebruikers” worden verstaan de bezoekers en gebruikers van ons online-aanbod.
“AVG” is de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

II. Verwerkingsverantwoordelijke:
Naam/onderneming: ALSA Küchen GmbH
Straat, huisnummer: Gmünder Strasse 70
Postcode, plaats, land: 73550 Waldstetten | Duitsland
Handelsregister/nr.: HRB 702016, ingeschreven in het Handelsregister
bij het Amtsgericht Ulm [Duitsland]
Raad van bestuur: Ralph Glorim, Wilfried Trinkl
Telefoonnummer: +49 | 7171 | 402-0
E-mailadres: info@leicht.de

Functionaris voor gegevensbescherming:
De functionaris voor gegevensbescherming is bereikbaar via:
datenschutz@architekturwerkstatt.com
of via het bovenstaande correspondentieadres met het toevoegsel “an den Datenschutzbeauftragten”.

III. Types verwerkte gegevens:
1. Bij elke oproep van onze internetpagina registreert ons systeem automatisch gegevens en informatie van het computersysteem van de oproepende computer.
Hierbij worden de volgende gegevens verzameld:
informatie over het browsertype en de gebruikte versie;
het besturingssysteem van de gebruiker;
de internet service-provider van de gebruiker;
het IP-adres van de gebruiker;
datum en tijdstip van de toegang;
websites van waaruit het systeem van de gebruiker op onze internetpagina terechtkomt;
websites die door het systeem van de gebruiker via onze website worden opgeroepen.
2. Wanneer een gebruiker zich voor een evenement aanmeldt, worden de volgende gegevens geregistreerd en verwerkt:
Aanhef, voor- en achternaam, postcode, plaats, staat, e-mailadres, datum van het bezoek.
Deze gegevens worden slechts met toestemming van de gebruiker uitsluitend aan de volgende ondernemingen doorgegeven:
LEICHT Küchen AG
Liebherr-International Deutschland GmbH
V-ZUG AG
Industrias Alcorenses Confederadas S.A. (Inalco, S.A.)
GESSI SPA

IV. Doel van de gegevensverwerking
1. Voor zover het slechts om het gebruik van onze website gaat, verwerken wij persoonsgegevens van onze gebruikers principieel uitsluitend, wanneer dit voor het beschikbaar stellen van een functionerende website en van onze inhoud en diensten noodzakelijk is. De verwerking van persoonsgegevens van onze gebruikers geschiedt regelmatig slechts na toestemming van de gebruiker. Een uitzondering geldt in zulke gevallen waarin het voorafgaand inwinnen van toestemming om daadwerkelijke redenen niet mogelijk is en de verwerking van de gegevens door wettelijke voorschriften is toegestaan.
2. In het kader van het gebruik van ons online-aanbod slaan wij het IP-adres op evenals het tijdstip van de desbetreffende handeling van de gebruiker. Het opslaan wordt uitgevoerd op basis van gerechtvaardigde belangen onzerzijds en belangen van de gebruikers bij de bescherming tegen misbruik en overig onbevoegd gebruik. Het doorgeven van deze gegevens aan derden vindt in beginsel niet plaats, tenzij dit noodzakelijk is voor het geldend maken van onze aanspraken of indien er sprake is van een wettelijke verplichting als bedoeld in artikel 6, lid 1, sub c), AVG.

V. Rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens
Voor zover wij voor verwerkingsprocedures met betrekking tot persoonsgegevens de toestemming van de betrokkene inwinnen, dient art. 6, lid 1, sub a), AVG als rechtsgrondslag.
Bij de verwerking van persoonsgegevens die vereist zijn voor het uitvoeren van een overeenkomst, waarbij de betrokkene partij is, dient art. 6, lid 1, sub b), AVG als rechtsgrondslag. Dit geldt ook voor verwerkingsprocedures die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van precontractuele maatregelen.
Voor zover een verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is voor de vervulling van een wettelijke verplichting die op onze onderneming rust, dient artikel 6, lid 1, sub c), AVG als rechtsgrondslag.
Voor het geval dat vitale belangen van de betrokkene of van een andere natuurlijke persoon een verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk maken, dient artikel 6, lid 1, sub d), AVG als rechtsgrondslag.

Indien de verwerking vereist is voor de waarborging van een gerechtvaardigd belang van onze onderneming of van een derde en de belangen, grondrechten en grondwettelijke vrijheden van de betrokkene niet zwaarder wegen dan het eerstgenoemde belang, dient artikel 6, lid 1, sub f), AVG als rechtsgrondslag voor de verwerking.

VI. Beveiliging, orderverwerking, doorgifte aan andere landen
1. Beveiligingsmaatregelen
Wij treffen onder de voorwaarden als bedoeld in artikel 32 AVG, rekening houdend met de stand van de techniek, de uitvoeringskosten, alsook met de aard, de omvang, de context en de verwerkingsdoeleinden en de qua waarschijnlijkheid en ernst uiteenlopende risico’s voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen, passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. Tot de maatregelen behoren in het bijzonder het garanderen van de vertrouwelijkheid, de integriteit en de beschikbaarheid van gegevens door controle van de fysieke toegang tot de gegevens alsook van de deze betreffende toegang, het invoeren, doorgeven, garanderen van de beschikbaarheid en het onderbreken ervan. Voorts hebben wij procedures opgezet die het waarnemen van de rechten van betrokkenen, het wissen van gegevens en een reactie op bedreigingen voor de gegevens garanderen. Verder nemen wij de bescherming van persoonsgegevens reeds bij de ontwikkeling respectievelijk selectie van hardware, software evenals procedures, volgens de beginselen van de gegevensbescherming door ontwerp en gegevensbescherming door standaardinstellingen in acht (art. 25 AVG).
Tot de beveiligingsmaatregelen behoort in het bijzonder de versleutelde overdracht van gegevens tussen uw browser en onze server.
2. Samenwerking met orderverwerkers en derden
Indien wij in het kader van onze verwerking gegevens aan andere personen en ondernemingen (orderverwerkers of derden) openbaar maken, aan hen toesturen of op andere wijze toegang tot de gegevens verlenen, geschiedt dit uitsluitend op basis van een wettelijke toestemming (bijv. als een doorgifte van de gegevens aan derden, zoals aan betalingsdiensten, conform art. 6, lid 1, sub b), AVG voor het uitvoeren van de overeenkomst noodzakelijk is), u heeft toegestemd, een wettelijke verplichting dit voorschrijft of op basis van onze gerechtvaardigde belangen (bijv. bij het inzetten van gevolmachtigden, webhosters etc.).
Indien wij derden belasten met de verwerking van gegevens op basis van een zgn. “orderverwerkingsovereenkomst”, geschiedt dit op basis van art. 28 AVG.
3. Doorgiften aan derde landen
Voor zover wij gegevens in een derde land (d.w.z. buiten de Europese Unie (EU) of de Europese Economische Ruimte (EER)) verwerken of dit in het kader van het gebruik van diensten van derden of openbaarmaking resp. doorgeven van gegevens aan derden wordt uitgevoerd, geschiedt dit uitsluitend indien het voor de nakoming van onze (pre-)contractuele plichten, op basis van uw toestemming, op grond van een wettelijke verplichting of op basis van onze gerechtvaardigde belangen gebeurt. Behoudens wettelijke of contractuele toestemming, verwerken wij of laten wij de gegevens in een derde land alleen verwerken, indien aan de bijzondere voorwaarden van art. 44 e.v. AVG wordt voldaan. D.w.z. dat de verwerking wordt uitgevoerd op basis van bijzondere garanties, zoals de officieel erkende vaststelling van een gegevensbeschermingsniveau dat overeenstemt met dat van de EU (bijv. voor de VS door het “Privacy Shield”) of met inachtneming van officieel erkende speciale contractuele verplichtingen (zogenaamde “standaardcontractbepalingen”).

VII. Rechten van de betrokkenen
Indien persoonsgegevens door u worden verwerkt, bent u betrokkene in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en komen u de volgende rechten tegenover de verwerkingsverantwoordelijke toe:
1. Recht van inzage
U heeft het recht om van de verwerkingsverantwoordelijke uitsluitsel te verkrijgen of persoonsgegevens die u betreffen, door ons worden verwerkt. Indien er sprake is van een zodanige verwerking, heeft u het recht om inzage te verkrijgen van de volgende informatie:
a) de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt;
b) de categorieën van persoonsgegevens die worden verwerkt;
c) de ontvangers resp. de categorieën van ontvangers aan wie de u betreffende persoonsgegevens openbaar gemaakt zijn of nog openbaar gemaakt zullen worden;
d) de periode gedurende welke de u betreffende persoonsgegevens naar verwachting zullen worden opgeslagen of, indien concrete opgaven hiertoe niet mogelijk zijn, de criteria om die termijn te bepalen;
e) het bestaan van een recht op rectificatie of wissen van de u betreffende persoonsgegevens, een recht op beperking van de verwerking door de verwerkingsverantwoordelijke of een recht van bezwaar tegen deze verwerking;
f) het bestaan van een recht om klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit;
g) alle beschikbare informatie over de bron van de gegevens, wanneer de persoonsgegevens niet bij de betrokkene worden verzameld;
h) het bestaan van een geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van de in artikel 22, leden 1 en 4, AVG bedoelde profilering en – ten minste in die gevallen – bewijskrachtige informatie over de onderliggende logica alsmede de betekenis en de beoogde gevolgen van een dergelijke verwerking voor de betrokkene.
U heeft het recht om uitsluitsel te verkrijgen of de u betreffende persoonsgegevens worden doorgegeven aan een derde land of een internationale organisatie. In dit verband kunt u verlangen in kennis te worden gesteld van de passende waarborgen inzake de doorgifte overeenkomstig artikel 46 AVG.
2. Recht op rectificatie
U heeft een recht op rectificatie en/of vervollediging tegenover de verwerkingsverantwoordelijke, indien de verwerkte persoonsgegevens die u betreffen onjuist of onvolledig zijn. De verwerkingsverantwoordelijke dient de rectificatie per omgaande uit te voeren.
3. Recht op beperking van de verwerking
Onder de volgende voorwaarden heeft u het recht de beperking van de verwerking van de u betreffende persoonsgegevens te verkrijgen:
a) de juistheid van de persoonsgegevens wordt betwist, en wel gedurende een periode die de verwerkingsverantwoordelijke in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te controleren;
b) de verwerking is onrechtmatig en u verzet zich tegen het wissen van de persoonsgegevens en verzoekt in de plaats daarvan om beperking van het gebruik ervan;
c) de verwerkingsverantwoordelijke heeft de persoonsgegevens niet meer nodig voor de verwerkingsdoeleinden, maar u heeft deze nodig voor het instellen, uitoefenen of onderbouwen van een rechtsvordering; of
d) indien u overeenkomstig artikel 21, lid 1, AVG bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking en nog niet vaststaat of de gerechtvaardigde gronden van de verwerkingsverantwoordelijke zwaarder wegen dan uw gronden.
Wanneer de verwerking van de u betreffende persoonsgegevens is beperkt, mogen deze gegevens – met uitzondering van de opslag ervan – slechts worden verwerkt met uw toestemming of voor het instellen, uitoefenen of onderbouwen van een rechtsvordering of ter bescherming van de rechten van een andere natuurlijke persoon of rechtspersoon of om gewichtige redenen van algemeen belang voor de Unie of voor een lidstaat. Indien de beperking van de verwerking overeenkomstig de bovengenoemde voorwaarden is beperkt, wordt u door de verwerkingsverantwoordelijke op de hoogte gebracht voordat de beperking wordt opgeheven.

4. Recht op wissen
U heeft het recht om van de verwerkingsverantwoordelijke te verlangen dat de u betreffende persoonsgegevens per omgaande worden gewist en de verwerkingsverantwoordelijke is verplicht deze gegevens per omgaande te wissen, indien een van de volgende elementen van toepassing is:
a) De u betreffende persoonsgegevens zijn niet meer vereist voor de doeleinden waarvoor zij werden verzameld of op andere wijze werden verwerkt.
b) U herroept uw toestemming waarop de verwerking overeenkomstig artikel 6, lid 1, sub a), of artikel 9, lid 2, sub a), AVG berustte, en er is geen andere rechtsgrond voor de verwerking.
c) U maakt overeenkomstig artikel 21, lid 1, AVG bezwaar tegen de verwerking, en er zijn geen prevalerende dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking, of u maakt bezwaar tegen de verwerking overeenkomstig artikel 21, lid 2, AVG.
d) De u betreffende persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt.
e) De u betreffende persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een in het Unierecht of het lidstatelijk recht neergelegde wettelijke verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust.
f) De u betreffende persoonsgegevens zijn verzameld in verband met een aanbod van diensten van de informatiemaatschappij als bedoeld in artikel 8, lid 1, AVG.
Het recht op wissen bestaat niet, voor zover de verwerking noodzakelijk is
a) voor het uitoefenen van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie;
b) voor het nakomen van een in een het Unierecht of het lidstatelijk recht neergelegde wettelijke verwerkingsverplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust, of voor het vervullen van een taak van algemeen belang of het uitoefenen van het openbaar gezag dat aan de verwerkingsverantwoordelijke is verleend;
c) om redenen van algemeen belang op het gebied van volksgezondheid overeenkomstig artikel 9, lid 2, sub h) en sub i), en artikel 9, lid 3, AVG;
d) met het oog op archivering in het algemeen belang, wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden overeenkomstig artikel 89, lid 1, AVG, voor zover het onder punt a) bedoelde recht de verwezenlijking van de doeleinden van die verwerking onmogelijk dreigt te maken of ernstig in het gedrang dreigt te brengen, of
e) voor het instellen, uitoefenen of onderbouwen van een rechtsvordering.
5. Recht op overdraagbaarheid van gegevens
U heeft het recht de u betreffende persoonsgegevens, die u aan een verwerkingsverantwoordelijke heeft verstrekt, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen.
6. Recht van bezwaar
U heeft het recht om vanwege met uw specifieke situatie verband houdende redenen te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van de u betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6, lid 1, sub e) of sub f), AVG; dit geldt ook voor profilering op basis van die bepalingen.
De verwerkingsverantwoordelijke staakt de verwerking van de u betreffende persoonsgegevens, tenzij hij dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking aanvoert, die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of die verband houden met het instellen, uitoefenen of onderbouwen van een rechtsvordering.
Wanneer de u betreffende persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing worden verwerkt, heeft u te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van de u betreffende persoonsgegevens voor dergelijke marketing; dit geldt ook voor profilering, voor zover die betrekking heeft op dergelijke direct marketing. Wanneer u bezwaar maakt tegen verwerking ten behoeve van direct marketing, worden de u betreffende persoonsgegevens niet meer voor deze doeleinden verwerkt.
7. Recht op herroepen van de privacyrechtelijke toestemmingsverklaring
U heeft het recht uw privacyrechtelijke toestemmingsverklaring te allen tijde te herroepen. Het herroepen van de toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking op grond van de toestemming vóór de intrekking daarvan, onverlet.
8. Recht om klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit
Onverminderd andere mogelijkheden van administratief beroep of een voorziening in rechte, heeft u het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat waar u gewoonlijk verblijft, u uw werkplek heeft of waar de beweerde inbreuk is begaan, indien u van mening bent dat de verwerking van de u betreffende persoonsgegevens inbreuk maakt op de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
De voor ons bevoegde toezichthoudende autoriteit is:
Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Baden-Württemberg
[functionaris voor gegevensbescherming en informatievrijheid van de deelstaat Baden-Württemberg],
Postfach 10 29 32, 70025 Stuttgart of Königstrasse 10a, 70173 Stuttgart, telefoon: [+49] (0)711 61 55 41-0, telefax: [+49] (0)711 61 55 41-15, e-mail: poststelle@lfdi.bwl.de

VIII. Cookies
“Cookies” zijn kleine tekstbestanden die op computers van gebruikers worden geplaatst, wanneer een website wordt bezocht. In deze cookies kan uiteenlopende informatie worden opgeslagen. Cookies zijn in eerste instantie bedoeld om de informatie m.b.t. een gebruiker (bijv. het apparaat waarop het cookie is opgeslagen) tijdens of ook na het bezoek van een onlinedienst op te slaan. Als tijdelijke cookies respectievelijk “session-cookies” worden cookies aangeduid die worden gewist zodra een gebruiker het bezoek van een onlinedienst heeft beëindigd en zijn browser sluit. In zulke cookies kan bijv. de inhoud van een winkelwagen in een online winkel of een inlog-status worden opgeslagen. Als “permanent” of “persistent” worden cookies aangeduid, die ook na het sluiten van de browser blijven opgeslagen. Zo kan bijv. de inlog-status worden opgeslagen, als de gebruikers de pagina enkele dagen later bezoeken. Net zo kunnen in zulke cookies de interesses van de gebruikers worden opgeslagen, die voor de reikwijdtemeting of voor marketingdoeleinden worden gebruikt. Als “third-party-cookie” worden cookies aangeduid die door andere aanbieders worden aangeboden dan de verantwoordelijke die die onlinedienst exploiteert (in het andere geval, als het alleen diens cookies zijn, spreekt men over “first-party-cookies”).
Wij kunnen tijdelijke en permanente cookies inzetten en lichten u daarover voor in het kader van onze privacyverklaring.
Indien de gebruikers niet willen dat cookies op hun computer worden opgeslagen, worden zij verzocht om de betreffende optie in de systeeminstellingen van hun browser te deactiveren. Opgeslagen cookies kunnen in de systeeminstellingen van de browser worden gewist. Het uitsluiten van cookies kan leiden tot functiebeperkingen van dit online-aanbod.
Een algemeen bezwaar tegen het gebruik van ten behoeve van online-marketing ingezette cookies kan bij een groot aantal diensten, vooral in het geval van tracking, via de Amerikaanse pagina http://www.aboutads.info/choices/ of de EU-pagina http://www.youronlinechoices.com/ kenbaar worden gemaakt. Verder kan het opslaan van cookies door middel van uitschakeling daarvan in de instellingen van de browser worden bereikt. Houdt er alstublieft rekening mee dat in dat geval eventueel niet alle functies van dit online-aanbod kunnen worden gebruikt.

IX. Wissen van gegevens
De door ons verwerkte gegevens worden overeenkomstig art. 17 en 18, AVG gewist of de verwerking ervan beperkt. Voor zover in het kader van deze privacyverklaring niet uitdrukkelijk iets anders is vermeld, worden de bij ons opgeslagen gegevens gewist, zodra deze voor hun doeleinde niet meer noodzakelijk zijn en aan het wissen geen wettelijke bewaarplichten in de weg staan. Voor zover de gegevens niet worden gewist, omdat deze voor andere en wettelijk toegestane doelen noodzakelijk zijn, wordt de verwerking ervan beperkt. D.w.z. dat de gegevens worden geblokkeerd en niet voor andere doeleinden worden verwerkt. Dat geldt bijv. voor gegevens die om handels- of fiscaalrechtelijke redenen moeten worden bewaard. Volgens wettelijke voorschriften in Duitsland geschiedt het bewaren in het bijzonder voor de duur van 6 jaar conform § 257, lid 1, Duits Wetboek van Koophandel (Handelsgesetzbuch, HGB) (handelsboeken, inventarissen, openingsbalansen, jaarrekeningen, handelscorrespondentie, boekingsbewijzen etc.) en voor de duur van 10 jaar conform § 147, lid 1, Duitse Abgabenordnung (AO) [t.v.m. Algemene wet inzake rijksbelastingen] (boeken, notities, statusrapporten, handels- en bedrijfscorrespondentie, voor belastingheffing relevante documenten etc.).
E-mailaanvragen en contactopnames via onze website worden door ons binnen een redelijke termijn gewist, binnen welke geen contractafsluiting en dergelijke meer te verwachten is.

X. Online-aanwezigheid in sociale media
Wij zijn gekoppeld aan online sociale netwerken en platforms, om met de daar actieve klanten, geïnteresseerden en gebruikers te communiceren en hen daar over onze diensten te kunnen informeren. Bij het oproepen van de betreffende netwerken en platforms gelden de Algemene Voorwaarden en de gegevensverwerkingsrichtlijnen van de betreffende exploitant.
Indien niet anders in onze privacyverklaring vermeld, verwerken wij de gegevens van de gebruikers voor zover deze met ons binnen de sociale netwerken en platforms communiceren, bijv. bijdragen op onze onlinedienst schrijven of ons berichten toesturen.

XI. Google Universal Analytics
Wij zetten op basis van onze gerechtvaardigde belangen (d.w.z. het belang bij de analyse, optimalisatie en economische exploitatie van ons online-aanbod in de zin van art. 6 , lid 1, sub f), AVG) Google Analytics in, een webanalysedienst van Google LLC (“Google”). Google maakt gebruik van cookies. De door het cookie gegenereerde informatie over het gebruik van het online-aanbod door de gebruikers wordt doorgaans verzonden naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen.
Google is op basis van de Privacy Shield-overeenkomst tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten gecertificeerd en biedt daardoor een garantie voor de naleving van het Europese gegevensbeschermingsrecht (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).

Google zal deze informatie in opdracht van ons benutten om het gebruik van ons online-aanbod door de gebruikers te evalueren, om rapportages over de activiteiten binnen dit online-aanbod op te stellen en andere met het gebruik van dit online-aanbod en het internet verbonden diensten aan ons te leveren. Daarbij kunnen uit de verwerkte gegevens pseudonieme gebruiksprofielen van de gebruikers worden aangemaakt.

Wij zetten Google Analytics in de versie “Universal-Analytics” in. “Universal Analytics” is een technologie van Google Analytics waarbij de gebruikersanalyse op basis van een pseudonieme gebruikers-ID plaatsvindt en daarmee een pseudoniem profiel van de gebruiker met informatie over het gebruik van verschillende apparaten wordt aangemaakt (zgn. “cross device tracking”).

Wij zetten Google Analytics alleen in met een geactiveerde IP-anonimisering. Dat betekent dat het IP-adres van de gebruikers binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsstaten van de overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte door Google wordt ingekort. Slechts in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de Verenigde Staten verzonden en daar ingekort.

Het door de browser van de gebruiker verzonden IP-adres wordt niet met andere gegevens van Google samengevoegd. De gebruikers kunnen de opslag van de cookies door een overeenkomstige instelling van hun browsersoftware verhinderen; bovendien kunnen de gebruikers het registreren van de gegevens, die door het cookie zijn gecreëerd en betrekking hebben op hun gebruik van het online-aanbod, aan Google evenals de verwerking van deze gegevens door Google verhinderen, door de via de volgende link verkrijgbare browser plug-in te downloaden en te installeren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Meer informatie over het gebruik van gegevens door Google, instellings- en bezwaarmogelijkheden vindt u in de privacyverklaring van Google (https://policies.google.com/technologies/ads) evenals in de instellingen voor de weergave van reclame door Google (https://adssettings.google.com/authenticated).

De persoonsgegevens van de gebruikers worden na 14 maanden gewist of geanonimiseerd.

XII. Google Maps
Wij integreren de landkaarten van de dienst “Google Maps” van de aanbieder Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Privacyverklaring:

XIII. Gebruik van Facebook sociale plug-ins
Wij maken op basis van onze gerechtvaardigde belangen (d.w.z. het belang bij analyse, optimalisatie en economische exploitatie van ons online-aanbod in de zin van art. 6, lid 1, sub f), AVG) gebruik van sociale plug-ins (“plug-ins”) van het sociale netwerk facebook.com, dat wordt geëxploiteerd door Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland (“Facebook”). De plug-ins kunnen interactie-elementen of inhoud (bijv. video’s, beeldmateriaal of tekstbijdragen) weergeven en zijn herkenbaar aan een van de Facebook-logo’s (witte “f” op blauwe achtergrond, de begrippen “like”, “bevalt mij” of een “duim omhoog”-teken) of zijn voorzien van het toevoegsel “Facebook sociale plug-in”. De lijst van de Facebook sociale plug-ins en hun verschijningsvormen kunnen hier worden bekeken: https://developers.facebook.com/docs/plugins/.
Facebook is op basis van de Privacy Shield-overeenkomst gecertificeerd en biedt daardoor een garantie voor de naleving van het Europese gegevensbeschermingsrecht (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active).
Wanneer een gebruiker een functie van dit online-aanbod oproept, die een van deze plug-ins bevat, bouwt zijn apparaat een rechtstreekse verbinding op met de servers van Facebook. De inhoud van de plug-in wordt door Facebook direct aan het apparaat van de gebruiker overgedragen en door deze in het online-aanbod geïntegreerd. Daarbij kunnen uit de verwerkte gegevens gebruiksprofielen van de gebruikers worden aangemaakt. Wij hebben zodoende geen invloed op de omvang van de gegevens die Facebook met behulp van deze plug-in verzamelt en informeren de gebruiker daarom overeenkomstig de huidige stand van onze kennis.
Door de integratie van de plug-ins krijgt Facebook de informatie dat een gebruiker de bijbehorende pagina van het online-aanbod heeft opgeroepen. Wanneer de gebruiker is ingelogd bij Facebook, kan Facebook het bezoek aan zijn Facebook-account toewijzen. Wanneer gebruikers een interactie aangaan met de plug-ins, bijvoorbeeld op de Like-toets klikken of een commentaar invoeren, wordt de betreffende informatie door uw apparaat rechtstreeks naar Facebook overgedragen en daar opgeslagen. Indien een gebruiker geen lid is van Facebook, is het niettemin mogelijk dat Facebook zijn IP-adres ontvangt en opslaat. Volgens Facebook wordt in Duitsland slechts een geanonimiseerd IP-adres opgeslagen.
Doel en omvang van de gegevensverzameling en verdere verwerking en gebruik van de gegevens door Facebook evenals de desbetreffende rechten en instellingsmogelijkheden ter bescherming van de privacy van de gebruikers, kunnen gebruikers vinden in het privacyreglement van Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/.
Indien een gebruiker lid is van Facebook en niet wenst dat Facebook via dit online-aanbod gegevens over hem verzamelt en deze koppelt aan zijn bij Facebook opgeslagen profielgegevens, moet hij zich vóór gebruik van ons online-aanbod bij Facebook uitloggen en zijn cookies wissen. Andere instellingen en het maken van bezwaar tegen het gebruik van gegevens voor reclamedoeleinden zijn in de Facebook profielinstellingen mogelijk: https://www.facebook.com/settings?tab=ads of via de Amerikaanse pagina http://www.aboutads.info/choices/ of de EU-pagina http://www.youronlinechoices.com/. De instellingen worden platformonafhankelijk uitgevoerd, d.w.z. dat deze voor alle apparaten, zoals desktop computers of mobiele apparaten worden overgenomen.
XIV. Facebook-, custom audiences en Facebook-marketing-diensten
Binnen ons online-aanbod wordt op grond van onze gerechtvaardigde belangen bij de analyse, optimalisatie en economische exploitatie van ons online-aanbod en voor deze doeleinden de zgn. “Facebook-pixel” van het sociale netwerk Facebook ingezet, welk netwerk door Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA, resp. als u in de EU woonachtig bent, door Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland (“Facebook”) wordt geëxploiteerd.
Facebook is op basis van de Privacy Shield-overeenkomst gecertificeerd en biedt daardoor een garantie voor de naleving van het Europese gegevensbeschermingsrecht (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).
Met behulp van de Facebook-pixel kan Facebook de bezoekers van ons online-aanbod als doelgroep voor de weergave van advertenties (zgn. “Facebook-ads”) bepalen. Dienovereenkomstig zetten wij de Facebook-pixel in om de door ons gekoppelde Facebook-ads alleen te laten zien aan Facebook-gebruikers die ook belangstelling hebben getoond voor ons online-aanbod of die bepaalde kenmerken vertonen (bijv. belangstelling voor bepaalde thema’s of producten, die worden bepaald aan de hand van de webpagina’s die worden bezocht), die wij aan Facebook doorgeven (zgn. “custom audiences”). Met behulp van de Facebook-pixel willen wij ons er ook van verzekeren dat onze Facebook-ads overeenstemmen met de mogelijke belangstelling van de gebruikers en niet storend werken.
De verwerking van de gegevens door Facebook geschiedt in het kader van de privacyrichtlijn van Facebook. Dienovereenkomstig algemene aanwijzingen voor de weergave van Facebook-ads vindt u in de privacyrichtlijn van Facebook: https://www.facebook.com/policy.php. Speciale informatie en details over de Facebook-pixel en zijn werkwijze vindt u in het Helpcentrum van Facebook: https://www.facebook.com/business/help/651294705016616.
U kunt bezwaar maken tegen de registratie door de Facebook-pixel en het gebruik van uw gegevens voor de weergave van Facebook-ads. Om in te stellen welke soorten reclameadvertenties u binnen Facebook worden getoond, kunt u de door Facebook geconfigureerde pagina oproepen en daar de aanwijzingen voor de instellingen van op gebruik gebaseerde reclame volgen: https://www.facebook.com/settings?tab=ads. De instellingen worden platformonafhankelijk uitgevoerd, d.w.z. dat deze voor alle apparaten, zoals desktop computers of mobiele apparaten worden overgenomen.
Om de registratie van uw gegevens door middel van de Facebook-pixel op onze website te voorkomen, klikt u op de volgende link: Facebook-Opt-Out. Opmerking: Wanneer u op de link klikt, wordt er een “opt-out cookie” op uw apparaat opgeslagen. Wanneer u de cookies in deze browser wist, moet u opnieuw op de link klikken. Verder geldt de opt-out uitsluitend binnen de door u gebruikte browser en alleen binnen ons webdomein, van waaruit op de link werd geklikt.
U kunt bezwaar maken tegen het gebruik van cookies die bestemd zijn voor reikwijdtemeting en reclamedoeleinden via de deactiveringspagina van het initiatief inzake netwerkreclame (http://optout.networkadvertising.org/) en eveneens op de Amerikaanse webpagina (http://www.aboutads.info/choices) of de Europese webpagina (http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/).

XV. Instagram
Binnen ons online-aanbod kunnen functies en inhoud van de dienst Instagram worden geïntegreerd, aangeboden door Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA. Hiertoe kan bijv. inhoud zoals afbeeldingen, video’s of teksten en knoppen behoren, waarmee gebruikers kenbaar maken wat hun met betrekking tot de inhoud bevalt, of waarmee zij zich kunnen abonneren op de auteurs van de inhoud of op onze bijdragen. Voor zover de gebruikers lid zijn van het platform Instagram, kan Instagram het bezoek van de bovengenoemde inhoud en functies toewijzen aan de daar aanwezige gebruikersprofielen. Privacyverklaring van Instagram: http://instagram.com/about/legal/privacy/.

XVI. Pinterest
Binnen ons online-aanbod kunnen functies en inhoud van de dienst Pinterest worden geïntegreerd, aangeboden door Pinterest Inc., 635 High Street, Palo Alto, CA, 94301, USA. Hiertoe kan bijv. inhoud zoals afbeeldingen, video’s of teksten en knoppen behoren, waarmee gebruikers kenbaar maken wat hun met betrekking tot de inhoud bevalt, of waarmee zij zich kunnen abonneren op de auteurs van de inhoud of op onze bijdragen. Voor zover de gebruikers lid zijn van het platform Pinterest, kan Pinterest het bezoek van de bovengenoemde inhoud en functies toewijzen aan de daar aanwezige gebruikersprofielen. Privacyverklaring van Pinterest: https://about.pinterest.com/de/privacy-policy.

XVII. Vimeo
Wij integreren in ons online-aanbod video’s van het platform “Vimeo” van de aanbieder Vimeo Inc., t.a.v.: Legal Department, 555 West 18th Street New York, New York 10011, USA, (Vimeo). Wanneer u een van onze pagina’s met een Vimeo plug-in bezoekt, wordt een verbinding met de Vimeo-servers tot stand gebracht. Daarbij wordt aan de Vimeo-server meegedeeld welke van onze pagina’s u heeft bezocht. Bovendien krijgt Vimeo uw IP-adres. Dit geldt ook als u niet bent ingelogd op Vimeo of geen account heeft bij Vimeo. De door Vimeo verzamelde informatie wordt doorgestuurd naar de Vimeo-server in de VS.

Details over de gegevens die door Vimeo worden verzameld en verwerkt, zijn te vinden in de privacyverklaring van Vimeo: (https://adsettings.google.com/).
Wij maken erop attent dat Vimeo Google Analytics kan inzetten en verwijzen in dit verband naar de privacyverklaring (https://www.google.com/policies/privacy) evenals naar de opt-out-mogelijkheden voor Google-Analytics (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) of de instellingen van Google voor het gebruik van gegevens voor marketingdoeleinden (https://adssettings.google.com/.).
XVIII. Twitter
Wij onderhouden bij Twitter een online-aanwezigheid om onze onderneming en onze diensten te presenteren en met personen te communiceren. Twitter is een dienst van Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA.
Wij wijzen erop dat de mogelijkheid bestaat dat gegevens van de gebruikers buiten de Europese Unie, in het bijzonder in de Verenigde Staten worden verwerkt. Daardoor kunnen in zoverre grotere risico’s voor de gebruikers ontstaan dat bijvoorbeeld de latere toegang tot de gebruikersgegevens kan worden bemoeilijkt. Ook hebben wij geen toegang tot deze door Twitter verwerkte gebruikersgegevens. De toegangsmogelijkheid berust uitsluitend bij Twitter. Twitter is gecertificeerd op basis van de Privacy Shield-overeenkomst en heeft zich daarmee verplicht tot het naleven van de Europese normen voor gegevensbescherming.
Het privacybeleid van Twitter vindt u op
https://twitter.com/de/privacy

XIX. eveeno
Voor de uitvoering van evenementen vertrouwen wij op de ondersteuning van het event management platform eveeno. Dit stelt ons in staat om onze evenementen op internet te presenteren, aanmeldingen te accepteren, in voorkomend geval tickets voor onze evenementen te verkopen en de bijbehorende communicatie en administratie uit te voeren.
eveeno is een Duitse aanbieder die geselecteerd is volgens de eisen van de Algemene verordening inzake gegevensbescherming. eveeno geeft uw gegevens niet door aan derden. Alle gegevens worden opgeslagen op servers binnen de EU. Bovendien wordt de gegevensoverdracht beschermd door SSL-codering.
Wij hebben met eveeno een overeenkomst gesloten voor de verwerking van ordergegevens om te garanderen dat bij het gebruik van de diensten van eveeno de eisen van de Duitse gegevensbeschermingsautoriteiten volledig worden nageleefd.
Om u in te schrijven voor onze evenementen via eveeno, moet u akkoord gaan met ons privacybeleid en dat van eveeno. Hier vindt u het privacybeleid van eveeno:
https://eveeno.com/de/privacy

In geval van geschillen die voortvloeien uit of in verband met deze privacyverklaring, is de originele versie van deze privacyverklaring juridisch bindend.